CO2 emissiefactoren: wat is er nieuw in 2021?

De lijst met CO2-emissiefactoren voor brandstoffen is geüpdate. De cijfers in deze lijst dateerden nog uit 2015. Sindsdien is er behoorlijk wat veranderd in de brandstoffensector, denk maar aan percentage en samenstelling van de FAME-bijmenging, meer kennis over HVO, enz. Ook wordt er nu een nieuwe rekenmethode toegepast die beter aansluit bij de vernieuwde Europese Richtlijn Brandstofkwaliteit. Vandaar dat is besloten tot een update van deze lijst.

Wat zijn CO2-emissiefactoren?

CO2 emissiefactoren worden door bedrijven gebruikt om de CO2-footprint van hun wagenpark of andere bedrijfsactiviteiten te berekenen. De rekenformule is als volgt:

Aantal liter  x  CO2-factor van de gebruikte brandstof  =  de hoeveelheid kg CO2 die bij deze brandstof vrijkomt
Rekenvoorbeeld: 100.000 liter diesel x 3,262 = 326.200 kg CO2

Per brandstof worden telkens 3 waarden opgegeven:
– Well to Tank (WTT) zijn de emissies in de voorketen van de activiteit; bijvoorbeeld door winning en productie van brandstoffen.
– Tank to Wheel (TTW) zijn de directe emissies van de activiteit; bijvoorbeeld gebruik van brandstof in een voertuig.
– Well to Wheel (WTW) = WTT + TTW; de uitstoot van zowel de voorketen als de directe emissies samen.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de lijst m.b.t. dieselbrandstoffen?

Diesel

De factor voor diesel is gestegen van 3,230 naar 3,262 kg CO2 per liter (Well-to-Wheel). Hierin is nu ook 7% biodiesel (FAME) in meegenomen, dat was voorheen slechts 2,6%.

HVO diesel

De emissiefactor voor HVO is verlaagd van 0,345 naar 0,314 kg CO2/liter (WTW). Dit lijkt te maken te hebben met een herberekening van de CO2 tijdens de productie (Well-to-Tank). Nieuw is wel dat er nu ook een fractie CO2 uitstoot (0,038) aan de verbranding wordt toegeschreven (Tank-to-Wheel), dat was voorheen niet het geval.

Deze nieuwe factoren gelden vanaf januari 2021. CO2-berekeningen over 2020 mogen nog met de oude CO2-factoren uitgevoerd worden. Maar in de toekomst zult u dus met deze nieuwe factoren moeten rekenen.